دسته بندی عنوانمشاهدهدانلود فایل PDF
قانون نظام صنفیفصل اول- تعاریفمشاهدهدانلود
قانون نظام صنفیفصل دوم- فرد صنفیمشاهدهدانلود
قانون نظام صنفیفصل سوم - اتحادیه‌هامشاهدهدانلود
قانون نظام صنفیفصل چهارم - اتاق اصناف شهرستانمشاهدهدانلود
قانون نظام صنفیفصل پنجم - اتاق اصناف ایرانمشاهدهدانلود
قانون نظام صنفیفصل ششم - کمیسیون نظارتمشاهدهدانلود
قانون نظام صنفیفصل هفتم - هیأت عالی نظارتمشاهدهدانلود
قانون نظام صنفیفصل هشتم - تخلفات و جریمه هامشاهدهدانلود
قانون نظام صنفیفصل نهم - سایر مقررات مشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیطرح بنگاه های کارآفرینی صنفی با رویکرد ایجاد فرصت های شغلی بر مبنای زیست بوم های کارآفرینیمشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیدستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای ( موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای برای صدور پروانه کسبمشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیدستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار ( موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی ماده ۱۲ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیدستورالعمل چگونگی به کار گیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها ( موضوع آیین نامه ماده ۳۶ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیدستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ( موضوع تبصره بند م ماده ۳۷ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیدستورالعمل اجرائی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران ( موضع ماده ۴۲ ق.ن.ص) مشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیدستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آن ها ( موضوع بندهای ش ماده ۳۷ و ۶ ماده ۴۵ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیدستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ( موضوع بند د ماده ۵۵ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیدستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن ها ( موضوع بند ه ماده ۵۵ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
دستورالعمل های اجرائیاساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۲۱ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفیمشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده ۱۲ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه مشاغل تخصصی و فنی(موضوع ماده۱۳ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها ( موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری ( موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائی(ملغی شده)آیین نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس ( موضوع ماده ۲۳ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه تعطیل موقت واحدهای صنفی ( موضوع ماده ۲۸ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۳۱ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وظائف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آن ها ( موضوع ماده ۳۶ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۳۷ مکرر ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی شرح وظائف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق ( موضوع ماده۴۶ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ماده ۴۷ ق.ن.ص )مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها( موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد( موضوع تبصره ذیل بند الف ماده۴۹ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه تشکیلات اداری و امورمالی و نحوه اداره دبیرخانه هیأت عالی نظارت ( موضوع ماده ۵۴ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۷۵ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا ( موضوع ماده ۷۹ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران ( موضوع ماده ۸۱ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی ( موضوع ماده ۸۵ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی ( موضع تبصره ماده ۸۷ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور ( موضوع ماده ۸۸ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدیدپروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت ها دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ( موضوع ماده ۹۱ ق.ن.ص)مشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائیآیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای مجازیمشاهدهدانلود
آیین نامه های اجرائی(آخرین اصلاحیه)آیین‏ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفیمشاهدهدانلود