مصوبات ستاد و قرارگاه ملی مدیریت کرونا (جهت مشاهده لینک فایل بخشنامه، مصوبه یا مکاتبات، بر روی علامت + کلیک کنید)

 • تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
 • شماره : ۱۲۷۵۶۵
 • شماره مصوبه : ۱۲۹۳۲۵
 • تاریخ مصوبه : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
 • لینک دانلود فایل اول
 • تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
 • شماره : ۱۰۹۰۷
 • شماره مصوبه : ۱۳۵۷۴۷
 • تاریخ مصوبه : ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
 • لینک دانلود فایل اول
 • تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
 • شماره : ۳۰۰/۳۵۰۹
 • شماره مکاتبه: ۷/۰۱/۱۰۹۰۹
 • تاریخ مکاتبه: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
 • لینک دانلود فایل اول
 • تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
 • شماره : ۷/۰۱/۱۱۱۴۴
 • شماره مکاتبه: ۳۰۰/۳۵۰۹
 • تاریخ مکاتبه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
 • لینک دانلود فایل اول
 • تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
 • شماره : ۷/۰۱/۱۱۷۹۴
 • شماره مکاتبه: ۱۴۹۹۸۷
 • تاریخ مکاتبه: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • لینک دانلود فایل اول