مصوبات ستاد ملی کرونا

عنوانمرجعتاریخمتن مصوبه
اصلاحیه جلسه ۴۹ ستاد ملی مقابله با بیماری کروناستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۱۰/۰۱دانلود
مصوبات اقتصادی چهل و نهمین جلسه ستادستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۹/۲۹دانلود
مصوبات اقتصادی چهل و هشتمین جلسه ستاد ملی کروناستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۹/۲۲دانلود
مصوبات اقتصادی چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کروناستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۹/۱۵دانلود
مصوبات اقتصادی چهل و ششمین جلسه ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۸/۸دانلود
مصوبات اقتصادی چهل و پنجمین جلسه ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۹/۰۱دانلود
مصوبات اقتصادی چهل و چهارمین جلسه ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۸/۲۴دانلود
مصوبات اقتصادی چهل و سومین جلسه ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۸/۱۷دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه سی و نهم ستاد ملی کروناستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۷/۱۲دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه سی و هفتم ستاد ملی کروناستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۶/۲۹دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه سی و ششم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۶/۲۲دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه سی و پنجم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۶/۱۵دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه سی و سومین ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۵/۲۵دانلود
مصوبات اقتصادی سی و یکمین جلسه ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۵/۱۱دانلود
مصوبات اقتصادی سی‌امین جلسه ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۵/۰۴دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه بیست و نهم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۴/۲۸دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه بیست و هفتم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۴/۱۴دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه بیست و ششم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۴/۸دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه بیست و چهارم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۳/۲۴دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه بیست و دوم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۳/۱۰دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه بیست ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۲/۲۷دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه نوزدهم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۲/۲۱دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه هجدهم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۲/۱۸دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه هفدهم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۲/۰۷دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه شانزدهم ستاد ملیستاد ملی مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۱/۳۱دانلود
مصوبات اقتصادی جلسه پانزدهم ستاد ملیستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا۱۳۹۹/۰۱/۲۴دانلود