اصناف یزد بر سر دوراهی تجارت و سلامت

رئیس اتاق اصناف یزد: اصناف یزد بر سر دوراهی تجارت و سلامت/ کسبه چشم انتظار حمایت دولتند با توجه به تعطیلی...

ادامه مطلب