سرانه واحد صنفی در اردبیل به ازای هر ۸ ...

رئیس اتاق اصناف اردبیل: سرانه واحد صنفی در اردبیل به ازای هر ۸ نفر یک واحد است رئیس اتاق اصناف اردبیل گفت:...

ادامه مطلب