اصناف متخلف خراسان جنوبی ۵۲ میلیارد توم...

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی : اصناف متخلف خراسان جنوبی ۵۲ میلیارد تومان جریمه شدند رئیس اتاق اصناف...

ادامه مطلب

۷۵ درصد اصناف خراسان جنوبی واکسن کرونا ...

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی: ۷۵ درصد اصناف خراسان جنوبی واکسن کرونا تزریق کردند علیزاده با بیان...

ادامه مطلب
image_print