علل عدم استقبال واحدهای صنفی آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا از تسهیلات ۱۲ درصدی