اتاق اصناف ایران  در نظر دارد بیمه نامه های خود با مشخصات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید.

  • موضوع مناقصه :

عبارت از صدور بيمه نامه هاي درمان تکمیلی اعضاء اتاق اصناف و کلیه اصناف تحت پوشش، عمر و حوادث اعضاء، بیمه آتش سوزی واحدهای صنفی، بیمه اتش سوزی واحدهای مسکونی اعضاء ، بیمه آتش سوزی مجتمع های تجاری مسئولیت کارفرما ، مسئولیت حرفه ای، تجهیزات الکترونیک

  • مدت و محل انجام كار :

مدت قرارداد ۱۲ ماه  از تاریخ ۰۰/۰۰/۱۳۹۶ لغایت ۰۰/۰۰/۱۳۹۷ می باشد و محل  آن سراسر کشور  میباشد.

بیمه گزار، اتاق اصناف ایران و کلیه اتاق ها، اتحادیه ها و اصناف تحت پوشش که دارای جواز کسب معتبر هستند می باشد .

دانلود فایل مناقصه

اتاق اصناف ایران | سایت خبری اتاق اصناف ایران