اصناف تنها بخش خودکفا و مستقل در اقتصاد...

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: اصناف تنها بخش خودکفا و مستقل در اقتصاد...

ادامه مطلب
۱۳:۴۴:۳۲ تیر ۸, ۱۳۹۹