اصناف تنها بخش خودکفا و مستقل در اقتصاد...

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: اصناف تنها بخش خودکفا و مستقل در اقتصاد...

ادامه مطلب
۱۳:۴۴:۳۲ تیر ۸, ۱۳۹۹

بیش از ۲۳۵ هزار فقره بازرسی از صنوف کشو...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران تعداد کل بازرسی ها از صنوف...

ادامه مطلب
۹:۴۵:۱۸ خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

بیش از ۳۹هزار فقره بازرسی از صنوف تهرا...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران تعداد کل بازرسی ها از صنوف...

ادامه مطلب
۱۲:۲۲:۱۵ دی ۱۱, ۱۳۹۸