فایل های مربوط به پرسشنامه طرح تدوین شاخصهای ملی محیط کسب وکار در ایران از قسمت ذیل دانلود نمایید :

دانلود متن نامه ۷/۰۱/۶۸۱۸

دانلود پرسشنامه تدوين شاخصهاي ملي مح

فایل های مربوط به انتخابات کمیسیون را از قسمت ذیل دانلود نمایید :

دانلود درخواست

دانلود لیست اعضا

دانلود نامه ریاست

اتاق اصناف ایران | سایت خبری اتاق اصناف ایران